RYTMICZNOŚĆ W CIĄGU DOBY

W rozważaniach tych nie można jednakże ogra­niczać się do wpływu na człowieka wyłącznie warunków geograficznych czy przyrodniczych. Człowiek bowiem żyje nie tylko w środowisku przyrodniczym, ale także w środowisku spo­łecznym, z którym łączą go ścisłe więzy. Jest nierozerwalnie związany z pracą i ze społe­czeństwem, jak pisał W. Bieliński: „Człowiek zaledwie zaczyna się tam, gdzie zwierzęta już się kończą”. Ponieważ rytmiczność następujących po so­bie w ciągu doby pór snu i czuwania oraz se­zonowych cykli zmian w funkcjonowaniu i składzie narządów i tkanek organizmu czło­wieka zapewnia mu stabilność środowiska we­wnętrznego i zdolność do życia, zrozumiałe jest przeto, że zaburzenie rytmu czynności jakiej­kolwiek części tego samoregulującego się ukła­du, jakim jest organizm — zakłóca prawidłową pracę pozostałych jego części, a tym samym — całego organizmu. Przezwyciężenie powstałej w wyniku tego choroby wymaga przywrócenia rytmiczności pracy całego organizmu. Na tym właśnie polega istota odpoczynku i leczenia sanatoryjnego.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)