PODCZAS SILNYCH ROZBŁYSKÓW

Jest ono pochłania­ne w jonosferze, wskutek czego ogrzewa ją. Podczas silnych rozbłysków chromosferycznych na Słońcu emitowane jest ponadto miękkie promieniowanie kosmiczne o energiach foto­nów mniejszych od 107 eV. Słońce oraz Galak­tyka stanowią też źródło strumieni naładowa­nych cząstek (protonów, cząstek alfa) o dużych energiach, rzędu 108—109 eV, z którymi zwią­zane są silne pola magnetyczne, przy czym gę­stość strumienia cząstek pochodzących z Ga­laktyki jest mniejsza niż ze Słońca. Cząstki te jednak stale oddziałują na atmosferę, wobec czego ich energia w określonych warunkach może okazać się większa niż wyrzucanych ze Słońca protonów o dużych energiach.Większość uczonych zajmujących się bada­niem wpływu czynników kosmicznych na Zie­mię jest zdania, że strumienie wysokoenerge­tycznych protonów, którym towarzyszą silne pola magnetyczne, mogą przenikać do dolnych warstw atmosfery (troposfery) i oddziałując z polem magnetycznym Ziemi — zmieniać cyr­kulację w atmosferze, a przez to i pogodę.

Witaj na moim blogu! Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii, bloga prowadze w formie pasji. Zamieszczam tutaj ciekawe informacje dotyczące zdrowego trybu życia i medycyny. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)