Kategoria: Przyroda i zdrowie

LICZBA FAZ AKTYWNOŚCI

U człowieka liczba faz aktywności i spoczyn­ku zmienia się w ciągu życia; małe dzieci i lu­dzie w podeszłym wieku są polifazowi, a do­rośli zwykle monofazowi, tj. śpią i czuwają po jednym razie w ciągu doby.Liczne badania i obserwacje potwierdzają, że ...

ZACHOWANIE DOBOWEJ RYTMICZNOŚCI

Jest to czę­ściowo związane z faktem, że na większości obszarów kuli ziemskiej (opróciz obszarów znaj­dujących się na równiku) czas trwania dnia (tj. czas od wschodu do zachodu słońca) zmienia się w ciągu roku. Rytmy biologiczne o okresie zbliżonym do doby ...

CAŁY ORGANIZM CZŁOWIEKA

Cały organizm człowieka podporządkowany jest rytmowi dobowemu, przy czym w godzi­nach dziennych dominują te procesy, które wa­runkują jego aktywność, a w nocy te, które umożliwiają spokojny sen. W ostatnich latach lekarze stwierdzili, że tak­że sen jest bardzo ważnym przejawem aktyw­ności organizmu, ...

DZIENNY WZROST AKTYWNOŚCI

W dzień wzra­sta aktywność ruchowa organizmu, intensyw­ność przemiany materii i związane z nimi — wzrost temperatury ciała i nasilenie oddycha­nia. Dziedziczny charakter tych procesów po­twierdza fakt, że wzrost temperatury i zwięk­szenie intensywności oddychania obserwuje się zarówno u dziennych zwierząt o ...

W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA

W organizmie człowieka można doliczyć się około 100 procesów, które podlegają ścisłemu okołodobowemu rytmowi. U ludzi o normalnym trybie życia, odżywiających się trzy razy na dzień, cykliczność pracy układu pokarmowego jest następująca: w pierwszej połowie dnia wą­troba wydziela największą ilość ...

WAŻNE MEDYCZNE ODKRYCIE

Najmniej glikogenu w wątrobie jest około godziny 15, najwięcej — we wczesnych godzi­nach rannych (około 3 w nocy). Ten cykl po raz pierwszy zaobserwowali szwedzcy uczeni w 1931 r. Odkrycie to było ważne z medyczne­go punktu widzenia i przyczyniło się do ...

PRZEPROWADZONE BADANIA

Przeprowadzono interesujące badania na wycinkach jelita. Badany wycinek zachowywał poprzedni rytm okołodobowy w ciągu trzech dni. W określonym rytmie pracuje także nasze serce. Nic więc dziwnego, że podobno Newton, badając ruch wahadła przydatny do mierzenia czasu, wykorzystywał rytm pracy swego serca. ...

SERCE CZŁOWIEKA W SPOCZYNKU

Serce spoczywającego człowieka w ciągu 1 minuty przepompowuje około 5 litrów krwi. Mięsień sercowy może wykonywać tę naprawdę gigantyczną pracę, gdyż pracuje w określo­nym rytmie. W ciągu doby zmianie ulega we krwi poziom potasu, magnezu, sodu, wapnia, żelaza. W godzinach ...

DOBOWY HARMONOGRAM

Dobowym harmonogramem charakteryzuje się też wegetatywny układ nerwowy, który kieruje pracą serca, płuc, żołądka oraz innych narządów wewnętrznych. Obie jego części: sympatyczna i parasympatyczna nie są antagonistyczne. Jednakże tonus sympatycznej części jest podwyższony w ciągu dnia. Wpływa on na zwiększenie ...

BIOLOGICZNY MECHANIZM DZIAŁANIA

Mechanizm działania biologicznie aktywnych substancji wydzielanych przez te gruczoły nie został jeszcze w pełni wyjaśniony. Przypuszcza się, że powodują one zmianę koncentracji enzymów. Te złożone sub­stancje białkowe mogą miliony razy przyspie­szać przemianę węglowodanów, białek i tłusz­czów, regulują gospodarkę wodno-elektrolito- wą, ...

DOKONANE ODKRYCIE

Znaczne zmniejszenie stężenia noradrenaliny (4—6 razy) obserwuje się przy przeciążeniu serca, kiedy to masa mięśnia sercowego zwiększa się dosyć znacznie. Odkrycia tego dokonał zespół z Laboratorium ksperymentalnej Kardiologii Instytutu .Przemianę wapniową i fosforanową w orga­nizmie regulują hormony wydzielane przez gruczoły ...

RYTMY SEZONOWE

Statystycznie stwierdzono, że ludzie rodzą się i umierają częściej w godzinach nocnych, około północy, co stanowi jeszcze jeden argu­ment za tym, iż wszystkie zjawiska życiowe wykazują określoną rytmiczność. Duże znaczenie dla życia roślin i zwierząt na obu półkulach, z wyjątkiem obszarów ...

ZMIENNE PORY ROKU

Wiemy, jak zmienna jest z roku na rok po­goda w danym miejscu na Ziemi w określo­nym czasie. Bywa tak, że w środkowych sze­rokościach europejskiej części Związku Ra­dzieckiego w połowie czerwca mogą padać de­szcze i może być chłodno, podczas gdy około ...

DUŻE NASŁONECZNIENIE

Nasłonecznienie jest zatem bardzo duże; słońce opala tam bardzo intensywnie. Długość dnia w czerwcu zmniejsza się w miarę przesu­wania się z północy na południe. W Tałai dzień trwa wówczas 22 godziny, podczas gdy w Bo- rowoje — 18 godzin, a ...