Kategoria: Przyroda i zdrowie

W CIĄGU TYSIĄCLECI

W ciągu ostatnich tysiącleci człowiek w co­raz większym stopniu zmieniał otaczające go środowisko przyrodnicze. Wielkie obszary, na których niegdyś rosły lasy, zostały przekształ­cone w pola uprawne. Zbudowano sztuczne zbiorniki wodne, zmieniono koryta wielu rzek. Powstały administracyjne i przemysłowe ośrod­ki o ...

ZMIENIAJĄC PRZYRODĘ

Jednakże „nie należy zapominać, że ludzkość zmieniając przyrodę nie jest w stanie wyrwać się spod panowania jej praw, uwolnić od jej wpływu; chociaż ten drugi problem kształtuje się różnie w rozwoju cywilizacji” — zauważa znany radziecki geofizyk N. Łazariew. Wszak człowiek ...

JAKOŚĆ POWIETRZA

Od jakości powietrza, typu klimatu, ro­dzaju gleby, roślin i zwierząt zależy jakość po­żywienia człowieka, stan jego zdrowia, zdolność do pracy, długość życia. Aby być zdrowym, sil­nym, rześkim i odpornym na choroby, człowiek musi żyć w kontakcie z przyrodą, nie może ...

PROFILAKTYKA I LECZENIE

W profilaktyce i leczeniu chorób powstałych na tym tle ważną rolę odgrywają czynniki przyrodnicze: promie­niowanie słoneczne, powietrze morskie i leśne (zawartość tlenu jest w nim o 15% większa niż w budynkach w mieście), kąpiele morskie, spe­cyficznie oddziałujący klimat górski, wody ...

AKTYWNY WYPOCZYNEK

Szczególnie korzystny dla zdrowia i samopoczucia człowieka jest aktywny wypo­czynek na świeżym powietrzu, gry sportowe, pływanie, spacery i jazda na nartach, polowa­nie, zbieranie grzybów i jagód. Jesienny żółto- -czerwony las położony w pobliżu rzeki, nie­ustanny szum morza, zadziwiające swymi kształtami ...

KOMPLEKS ZAGADNIEŃ

Kompleksem zagadnień związanych z wpły­wem czynników przyrodniczych na ustrój czło­wieka zajmują się specjaliści z różnych dzie­dzin wiedzy: geografii turyzmu, bioklimatologii, medycyny uzdrowiskowej, biologii, geofi­zyki. Zmiany w środowisku przyrodniczym nie są obojętne dla zdrowia ludzi, którzy w nim żyją. Ingerencja człowieka w ...

ŻYCIODAJNA WODA

Kanałem Karakumskim doprowadzono życio­dajną wodę do gorących, pustynnych terenów Azji Środkowej. Następstwem tego był jednak wzrost liczby zachorowań na glistnicę wśród ludności osiadłej na terenach przylegających do kanału. Na szczęście chorobę tę szybko udało się zlikwidować. Przy tworzeniu rejonów uzdrowiskowo-wy- poczynkowych, ...

OMAWIANE MECHANIZMY

Występują tak­że choroby, które są następstwem nadmiaru lub niedostatku pewnych mikroelementów w glebie, a w rezultacie — także w spożywa­nych przez ludzi roślinach oraz mięsie zwierząt. Rozważa się wpływ niektórych czynników naturalnego środowiska przyrodni­czego: wysokości nad poziomem morza, ukształ­towania terenu, ...

CZŁOWIEK I RYTMY BIOLOGICZNE

Zgodnie z zasadą biologicznego teleologizmu niemal wszystkie żywe organizmy dostosowały się do zmiany dnia i nocy, związanej z obrotem Ziemi wokół swojej osi, do zmian pór roku za­chodzących w związku z jej ruchem wokół Słońca itd. Cyklkzności tej nie stwierdzono ...

RYMY OKOŁODOBOWE

Wiele lat później wyjaśniono cha­rakter tego zjawiska. Okazało się, że źródłem światła są robaki odontosillis; ich rytm roz­mnażania jest zsynchronizowany z określonymi fazami Księżyca. Nocą, w trzeciej kwadrze Księżyca samice robaków wyrzucają świecącą ikrę, co umożliwia samcom zapłodnienie jej. Gdyby ...

DZIEDZICZNY CHARAKTER WŁAŚCIWOŚCI

Dziedziczny charakter tej właściwości i jej istota — dostosowanie dobowej przemiany ma­terii do warunków oświetlenia na powierzchni Ziemi — zostały później ustalone przez wielu badaczy.W Arktyce podczas dnia polarnego, kiedy słońce w ogóle nie zachodzi, ptaki, które przy­leciały z obszarów ...

RYTM ŻYCIA ZWIERZĄT

Okazuje się, że u żab, jaszczurek, pająków, kleszczy rytm czuwania i snu służy przystoso­waniu się do fizycznych czynników otaczające­go środowiska (wilgotności, temperatury itd.). Powierzchnia ich ciała jest duża w porównaniu z masą, wobec czego trudno byłoby im uchro­nić się przed ...

W LITERATURZE NAUKOWEJ

W literaturze naukowej przytacza się intere­sujące dane dotyczące afrykańskich bawołów. W końcu XIX wieku liczne ich stada pasły się dniem na odkrytych przestrzeniach. Zwierzęta te zostały jednak prawie całkowicie wyniszczo­ne przez pandemię dżumy. Te, które przetrwa­ły, schowały się w lasach ...

AKTYWNE ZWIERZĘTA

Istnieje wiele owadów szkodników, np.: sza­rańcza, chrabąszcz, stonka ziemniaczana, bar­czatka sosnówka, syberyjski jedwabnik i inne, które niszczą lasy, sady, różne uprawy rolne. Toteż znajomość faktu, że przeloty szarych mo­tyli syberyjskiego jedwabnika (w czasie któ­rych składają one na igłach drzew maleńkie ...