//////

Kompleksem zagadnień związanych z wpły­wem czynników przyrodniczych na ustrój czło­wieka zajmują się specjaliści z różnych dzie­dzin wiedzy: geografii turyzmu, bioklimatologii, medycyny uzdrowiskowej, biologii, geofi­zyki. Zmiany w środowisku przyrodniczym nie są obojętne dla zdrowia ludzi, którzy w nim żyją. Ingerencja człowieka w procesy przyrodnicze, wzajemnie powiązane ze sobą, powinna być oparta na szerokiej wiedzy i umiejętnościach przewidywania nie tylko bezpośrednich korzyś­ci gospodarczych, ale także jej późniejszych następstw dla zdrowia.Przykładem korzystnych przeobrażeń przy­rody w długim przedziale czasu są okolice Kol­chidy. Dawniej były to tereny bagienne i pra­wie cała tamtejsza ludność chorowała na mala­rię. Obecnie jest to szeroko znany rejon wypo­czynkowy, odwiedzany przez bardzo wielu ku­racjuszy i wczasowiczów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *